Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden & Privacy

Algemeen

 

Deva dama is een praktijk voor Natuurgeneeskundige behandelingen en Massages.

 

Deva dama werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail, WhatsApp of sms worden gemaakt of gewijzigd. Indien bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van te laat of niet afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend. Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een behandelovereenkomst voor het kind door beide ouders/verzorgers.

 

Betaling en tarieven

 

Tarieven zijn gepubliceerd in de praktijk en op de website en worden tijdens intake en/of bij het maken van de afspraak aangegeven. Betaling kan contant of via overboeking per bank. Natuurgeneeskundige behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket, dit dient u zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan. U ontvangt per behandeling een declaratie voor die dag. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Deva dama gerechtigd om voor niet betaalde declaraties/facturen het incassobureau Medicas incasso in te schakelen.

 

Privacy

 

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2020.

 

Contactgegevens

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Deva dama, Renske Hendriks- de Roos, eenmanszaak, KvK 01111493. Einsteinweg 1a 8912 AP Leeuwarden, 058-2130939, devadama@gmail.com

 

Deva dama verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

 

Deva dama verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Gezondheidsgegevens
• Inhoud van communicatie doeleinden

 

Deva dama verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Indien nodig, het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

 

Grondslagen

 

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Deva dama hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

 

In het kader van haar dienstverlening kan Deva dama persoonsgegevens uitwisselen. Deva dama kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de Boekhouder/IT-leveranciers van onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Deva dama aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Deva dama zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

 

Deva dama zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Deva dama zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe ik uw gegevens beveilig

 

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Deva dama passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om Deva dama een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Deva dama verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Deva dama, t.a.v. Renske Hendriks- de Roos. Einsteinweg 1a 8912 AP Leeuwarden, 058-2130939, devadama@gmail.com

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Deva dama, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Waarnemingsregeling

 

Deva dama heeft het volgende geregeld bij langdurige afwezigheid:

 

Buiten kantooruren, in de weekenden en tijdens vakantie(s) zal Therapeut: Renske Hendriks- de Roos via mail en whatsapp bereikbaar zijn en zal zij deze media dagelijks checken.

 

Bij noodsituaties dient u altijd contact met uw huisarts of de dokterswacht op te nemen.

 

Mijn partner zal bij langdurige afwezigheid van mij contact met u opnemen en indien u dit wenst een andere therapeut aanbevelen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2020

 

Deva dama kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.